joi, 6 octombrie 2011

L E G E PRIVIND STATUTUL CADRELOR MILITARE DIN MINISTERUL APARARII NATIONALE - PROIECT-

Material primit prin e-mail.

Conform aprobarii ministrului apararii nationale, publicam proiectul Legii statutului cadrelor militare.
Cadrele militare din Armata Romana pot trimite eventualele observatii si propuneri, in termen de 30 de zile de la publicare, la Directia Management Resurse Umane. (dmru@mta. ro)

L E G E
PRIVIND STATUTUL CADRELOR MILITARE
DIN MINISTERUL APARARII NATIONALE

- PROIECT-

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1. - (1) Prezentul statut este aplicabil cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale.
(2) Cadrele militare reprezinta entitatea profesionala constituita din persoane care au devenit ofiteri, maistri militari sau subofiteri, in urma acordarii unui grad militar, potrivit pregatirii lor militare si de specialitate, in conditiile legii.
Art. 2. - (1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii pot fi in activitate, in rezerva sau in retragere.
(2) Cadrele militare in activitate sunt militari profesionisti, aflati in raporturi de serviciu cu Ministerul Apararii Nationale.
(3) Cadrele militare in rezerva sunt militari profesionisti care au incetat raporturile de serviciu cu Ministerul Apararii Nationale, precum si alte persoane cu grad de ofiter, maistru militar sau subofiter, care se afla in evidenta acestui minister si au obligatia de a indeplini indatoriri militare, in raport cu nevoile armatei, in situatiile si conditiile prevazute de lege.
(4) Cadrele militare in retragere sunt persoane care detin grad de ofiter, maistru militar sau subofiter si care, potrivit legii, nu mai pot fi chemate sau rechemate pentru indeplinirea indatoririlor militare.
Art. 3. - Pot deveni cadre militare persoanele care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) au cetatenie romana si domiciliul in Romania;
b) cunosc limba romana, scris si vorbit;
c) au varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) au capacitate deplina de exercitiu;
e) nu au antecedente penale;
f) nu sunt in curs de urmarire penala sau de judecata pentru savarsirea unei infractiuni;
g) nu au facut sau nu fac parte din organizatii interzise de legislatia romana si nu sunt membri ai unor organizatii incompatibile cu regulile si activitatile specifice armatei;
h) se incadreaza in prevederile legale privind accesul la informatii clasificate si indeplinesc conditiile de studii, precum si baremele de sanatate si criteriile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
Art. 4. - (1) Cadrele militare, potrivit gradelor pe care le au, sunt constituite in corpul subofiterilor, corpul maistrilor militari si corpul ofiterilor si fac parte din arme, servicii, specialitati sau domenii ori categorii de forte, potrivit nomenclatorului aprobat prin dispozitie a sefului Statului Major General.
(2) Gradele subofiterilor, in ordinea lor ierarhica, sunt:
a) sergent;
b) sergent major;
c) plutonier;
d) plutonier major;
e) plutonier adjutant;
f) plutonier adjutant principal.
(3) Gradele maistrilor militari, in ordinea lor ierarhica, sunt:
a) maistru militar clasa a V-a;
b) maistru militar clasa a IV-a;
c) maistru militar clasa a III-a;
d) maistru militar clasa a II-a;
e) maistru militar clasa I;
f) maistru militar principal.
(4) Gradele ofiterilor, in ordinea lor ierarhica, sunt:
a) sublocotenent, respectiv aspirant pentru arma marina;
b) locotenent;
c) capitan;
d) maior, respectiv locotenent-comandor pentru armele aviatie si marina;
e) locotenent-colonel, respectiv capitan-comandor pentru armele aviatie si marina;
f) colonel, respectiv comandor pentru armele aviatie si marina;
g) general de brigada, respectiv general de flotila aeriana, pentru arma aviatie si contraamiral de flotila, pentru arma marina;
h) general-maior, respectiv contraamiral, pentru arma marina;
i) general-locotenent , respectiv viceamiral, pentru arma marina;
j) general, respectiv amiral, pentru arma marina;
k) maresal.
(5) Gradul de maresal se poate acorda generalilor, respectiv amiralilor, de catre Presedintele Romaniei, pentru merite militare exceptionale, in timp de razboi.
Art. 5. - Gradul militar este un drept al titularului si reprezinta recunoasterea, in plan social, a calitatii de cadru militar si a pozitiei ocupate in ierarhia militara. Acesta nu se poate pierde decat in cazurile si conditiile prevazute de legea penala.
Art. 6. - (1) Cadrele militare se afla in serviciu sub juramant.
(2) Juramantul militar reprezinta actul solemn, cu valoare juridica si morala, prin care cadrele militare isi exprima, public, fidelitatea fata de tara si angajamentul de a apara valorile si interesele generale ale poporului roman, indeplinindu-si cu credinta obligatiile ce le revin atat pe teritoriul statului national, cat si in afara acestuia.
Art. 7. - In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii si prevederilor regulamentelor militare, ofiterii, maistrii militari si subofiterii sunt investiti cu exercitiul autoritatii publice, bucurandu-se de protectie potrivit legii penale.

CAPITOLUL II

RAPORTURILE DE SERVICIU

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 8. - (1) Raporturile de serviciu ale cadrelor militare cu Ministerul Apararii Nationale iau nastere o data cu incadrarea in prima functie si acordarea primului grad.
(2) Raporturile de serviciu ale cadrelor militare pot fi:
a) pe durata nedeterminata;
b) pe durata determinata, cu posibilitatea innoirii sau reinnoirii succesive.
Art. 9. - Atributiile, responsabilitatile si conditiile generale in care cadrele militare in activitate se obliga sa desfasoare serviciul militar sub autoritatea Ministerului Apararii Nationale sunt prevazute de lege si de regulamentele militare, iar cele specifice sunt cuprinse in fisa postului.

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea raporturilor de serviciu

Art. 10. - Raporturile de serviciu ale cadrelor militare pot fi modificate unilateral de catre Ministerul Apararii Nationale, prin delegare, detasare, punere la dispozitie, imputernicire, indeplinirea suplimentara a atributiilor altei functii sau prin schimbarea incadrarii, in conditiile legii.
Art. 11. - (1) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile, cu posibilitate de prelungire cu inca 60 de zile, iar detasarea pentru o perioada de cel mult 1 an, cu posibilitate de prelungire pana la 2 ani.
4(2) Conditiile de delegare si detasare se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.
Art. 12. - (1) Cadrele militare sunt puse la dispozitie in urmatoarele situatii:
a) in vederea reincadrarii, pe o perioada de maxim 3 luni, cu posibilitatea prelungirii cu inca 3 luni, in baza aprobarii ministrului apararii nationale sau a altor persoane stabilite de acesta;
b) pentru clarificarea situatiei medico-militare in cazurile de boala stabilite prin hotarare a Guvernului, fara a depasi termenul maxim prevazut in reglementarile existente la nivel national pentru salariatii din administratia publica;
c) in perioada cat sunt urmarite penal sau judecate, in stare de libertate, cu conditia prezentei la serviciu, daca plangerea penala nu a fost formulata chiar de catre Ministerul Apararii Nationale sau faptele penale pentru care s-a efectuat trimiterea in judecata sunt compatibile cu functia detinuta;
d) in perioada cat se afla in captivitate.
(2) In perioada cat se afla la dispozitie, cadrele militare mentin raporturile de serviciu cu Ministerul Apararii Nationale, dar nu mai ocupa functii si, cu exceptia celor prevazute la alin (1) lit. b) si d), acestea indeplinesc atributiile stabilite de comandantii unitatilor din care fac parte si beneficiaza de drepturile banesti stabilite de lege.
(3) La expirarea perioadei de mentinere la dispozitie, cadrele militare prevazute la alin. (1) lit. a) se trec in rezerva, daca nu se identifica posibilitati de reincadrare a acestora.
(4) Cadrele militare puse la dispozitie in conditiile alin. (1) lit. b), a caror sanatate   s-a restabilit, se repun in functia detinuta anterior sau in una echivalenta, iar cele a caror boala se mentine se trec, dupa caz, in rezerva sau in retragere, cu drept de pensie conform legii.
(5) In cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, precum si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal, ofiterii, maistrii militari si subofiterii aflati la dispozitie in conditiile prevazute la alin. (1) lit. c) sunt repusi in drepturile avute la data punerii la dispozitie, inclusiv in functia detinuta anterior sau in una echivalenta si vor primi toate drepturile ce li se cuvin pentru perioada cat s-au aflat la dispozitie, potrivit normelor in vigoare la data reincadrarii in functie.
(6) Situatia ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor cazuti in captivitate se solutioneaza in termen de cel mult 3 luni de la data la care Ministerul Apararii Nationale a luat cunostinta de incetarea starii de captivitate si/sau inapoierea in tara, dupa caz. In aceasta perioada, comisii speciale, stabilite prin dispozitie a sefului Statului Major General, vor cerceta conditiile caderii in captivitate si comportarea celor in cauza pe tot timpul cat  s-au aflat in aceasta situatie. In raport de rezultat, cei gasiti vinovati de fapte ce cad sub incidenta legii penale vor fi trecuti in rezerva, iar cei nevinovati vor fi repusi in drepturi in conditiile prevazute la alin. (5).
Art. 13.- (1) Cadrele militare pot indeplini, temporar, prin imputernicire, atributiile altor functii vacante sau ale caror titulari lipsesc o perioada determinata.
(2) Pe timpul exercitarii atributiilor functiilor in care au fost imputernicite, cadrele militare beneficiaza de drepturile banesti stabilite de lege.
Art. 14. - (1) Cadrele militare pot indeplini suplimentar, la ordin, si atributiile altei functii din Ministerul Apararii Nationale, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind incompatibilitatile.
 (2) Cadrele militare prevazute la alin. (1) beneficiaza de 50% din solda functiei respective, care se adauga la solda functiei de baza, precum si de indemnizatiile si sporurile specifice functiei indeplinite suplimentar, daca acestea nu sunt prevazute si pentru functia in care sunt incadrate.
(3) Cuantumul prevazut la alin. (2) se acorda pentru functiile prevazute in statele de organizare, in urmatoarele situatii:
a) functia nu este incadrata;
b) titularii sunt detasati sau imputerniciti sa indeplineasca atributiile altor functii si nu mai indeplinesc atributiile functiilor de baza;
c) titularii au raporturile de serviciu suspendate.
(4) Cadrele militare pot indeplini suplimentar numai o singura functie, pe o perioada de maximum 12 luni.
Art. 15. - (1) Schimbarea incadrarii reprezinta trecerea cadrelor militare in alta functie.
(2) Schimbarea incadrarii se poate realiza numai in interesul serviciului, la initiativa uneia dintre parti.
(3) Cadrele militare a caror solda de functie ar trebui diminuata din cauza schimbarii incadrarii beneficiaza de o indemnizatie lunara egala cu diferenta pana la nivelul soldei de functie corespunzatoare incadrarii anterioare. In cazul unor schimbari succesive ale incadrarii, indemnizatia se va acorda in raport cu solda de functie anterioara primei diminuari.
(4) Indemnizatia prevazuta la alin. (3) se adauga la solda de functie, face parte din solda lunara si nu se poate acorda pe o perioada mai mare de 3 ani de la schimbarea incadrarii.
(5) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii incadrati in structuri militare de la esaloane superioare unitatii beneficiaza de o indemnizatie de nivel ierarhic, in cuantum de10%-50% din solda de functie, in conditiile stabilite prin lege.
(6) Cadrele militare pot fi incadrate in functii pe stat anexa la statul de organizare pentru a indeplini temporar atributiile altei functii, in afara unitatii sau a armatei, pentru a urma diverse forme de pregatire sau, la cererea acestora, pentru a urma programe de reconversie profesionala.

SECTIUNEA a 3-a

Suspendarea raporturilor de serviciu

Art. 16. - (1) Suspendarea raporturilor de serviciu reprezinta intreruperea temporara de catre cadrele militare a activitatii de serviciu, precum si sistarea platii drepturilor de natura salariala de catre Ministerul Apararii Nationale, pe durata cat se mentine cauza de suspendare.
(2) Raporturile de serviciu ale ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor pot fi suspendate de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.
(3) In cazul suspendarii raporturilor de serviciu din cauza unei fapte imputabile cadrului militar, pe durata suspendarii, acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de angajat.
Art. 17. - Raporturile de serviciu se suspenda de drept in perioada cat cadrele militare sunt arestate preventiv.
Art. 18. - Raporturile de serviciu pot fi suspendate, cu acordul partilor, in urmatoarele situatii:
a) pentru exercitarea unor functii elective in cadrul asociatiilor socioprofesionale ale cadrelor militare constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului;
b) pe timpul concediului fara plata, acordat in conditiile art. 26 lit. h).
Art. 19. - (1) Raporturile de serviciu pot fi suspendate prin act unilateral al cadrului militar in vederea efectuarii concediilor paternale sau pentru cresterea si ingrijirea copilului, in situatiile si cu plata drepturilor banesti prevazute de lege.
(2) Raporturile de serviciu sunt considerate suspendate in cazul absentei de la serviciu. In raport cu motivele care au stat la baza absentei, se poate dispune anularea suspendarii, reluarea raporturilor de serviciu sau incetarea acestora, dupa caz.
Art. 20. - (1) Raporturile de serviciu se suspenda prin act unilateral al Ministerului Apararii Nationale in situatia in care, ca urmare a formularii de catre minister a unei plangeri penale impotriva cadrului militar, a fost inceputa urmarirea penala sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta.
(2) Suspendarea prevazuta la alin. (1) isi produce efecte pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
Art. 21. - (1) La incetarea suspendarii raporturilor de serviciu in conditiile art. 18 si 19, Ministerul Apararii Nationale are obligatia de a repune cadrul militar in functia detinuta anterior sau in una echivalenta. In cazul suspendarii pentru motive imputabile, in conditiile art. 19 alin.(2), repunerea in functie se face in raport cu posibilitatile de incadrare.
(2) In cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, precum si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal, ofiterii, maistrii militari si subofiterii ale caror raporturi de serviciu au fost suspendate in conditiile art. 17 si 20 sunt repusi in drepturile avute la data suspendarii, inclusiv in functia detinuta anterior sau in una echivalenta si vor primi toate drepturile ce li se cuvin pentru perioada respectiva, potrivit normelor in vigoare la data reincadrarii in functie.

SECTIUNEA a 4-a

Incetarea raporturilor de serviciu

Art. 22. - Raporturile de serviciu cu Ministerul Apararii Nationale inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la trecerea in rezerva sau direct in retragere, in conditiile prevazute la art. 72;
b) in caz de transfer la institutiile de stat din domeniul apararii si securitatii nationale sau la alte autoritati publice care au in compunere ori in subordine structuri militare, in conditiile prevazute de lege;
c) in caz de deces.
Art. 23. - (1) Cadrele militare care au absolvit o institutie de invatamant a Ministerului Apararii Nationale sau la care au fost trimise de catre acest minister si carora le-au incetat raporturile de serviciu din motive ce le sunt imputabile sunt obligate sa restituie cheltuielile de scolarizare, proportional cu perioada ramasa pana la implinirea termenului la care s-au angajat sa-si desfasoare activitatea in cadrul acestui minister.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in situatia in care cadrele militare urmeaza alte forme de pregatire si le inceteaza raporturile de serviciu, din motive care le sunt imputabile, inainte de expirarea perioadei specificate in angajamentul de scolarizare.

CAPITOLUL III

PRINCIPALELE INDATORIRI
SI DREPTURI ALE
CADRELOR MILITARE

Art. 24. - (1) Indatoririle, drepturile si libertatile cadrelor militare sunt cele stabilite de Constitutia Romaniei, de legile tarii si de prezentul statut.
(2) Profesia de ofiter, maistru militar sau subofiter in activitate incumba indatoriri suplimentare, precum si interzicerea ori restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati, potrivit legii.

SECTIUNEA 1

Indatoriri

Art. 25. - Cadrele militare au urmatoarele indatoriri principale:
a) sa fie devotate poporului roman, statului roman si Armatei Romaniei;
b) sa indeplineasca cu loialitate si profesionalism misiunile primite atat pe teritoriul statului roman, cat si in afara acestuia, daca este nevoie, pana la sacrificiul vietii;
c) sa respecte juramantul militar;
d) sa execute intocmai si la timp ordinele comandantilor si sefilor, fiind responsabile de modul in care isi indeplinesc misiunile ce le sunt incredintate;
e) sa nu dea sau sa execute ordine sau dispozitii vadit contrare legii, obiceiurilor  razboiului, conventiilor si tratatelor internationale la care Romania este parte. Neexecutarea unor astfel de ordine nu atrage raspunderea celor care nu le executa. Nu constituie infractiune indeplinirea oricarui act ordonat de comandant, daca ordinul este dat in forma prevazuta de lege si nu este, in mod vadit, ilegal;
f) sa pretuiasca onoarea si traditiile de lupta ale Armatei Romaniei, ale armei si unitatii din care fac parte, precum si demnitatea gradului si a uniformei militare pe care le poarta;
h) sa-si perfectioneze pregatirea profesionala, sa asigure instruirea temeinica si pregatirea subordonatilor si sa apere drepturile acestora;
i) sa actioneze pentru intretinerea regulamentara si mentinerea in stare de operativitate a tehnicii si armamentului, precum si pentru utilizarea si administrarea eficienta a celorlalte bunuri din dotare;
j) sa respecte normele privind protectia informatiilor clasificate, precum si caracterul confidential al unor activitati si informatii.

SECTIUNEA a 2-a

Drepturi

Art. 26. - (1) Cadrele militare in activitate au urmatoarele drepturi generale:
a) solda lunara, compusa din solda de grad, solda de functie, solda de merit, gradatii si indemnizatii, precum si sporuri, premii sau alte drepturi banesti, acordate in conditiile si cuantumurile stabilite de lege;
b) indemnizatii de instalare, mutare, delegare si detasare, in conditiile stabilite de lege;
c) indemnizatie de 10%, 15% si 20% din solda lunara, pentru cele decorate cu Ordinul “Meritul Militar” cls. a III-a, a II-a si I sau cu alte decoratii prin care acesta a fost substituit potrivit legii.
d) echipament si hrana, gratuit, conform legii;
e) concedii de odihna, de odihna suplimentare, de studii, de recuperare, medicale si de maternitate, platite, conform reglementarilor in vigoare;
f) vacante, in locul concediilor de odihna, in cazul in care urmeaza cursurile de zi ale unor institutii de invatamant superior, conform programelor de invatamant ale institutiilor respective si ordinului ministrului apararii nationale;
g) concediu paternal si concedii pentru cresterea si ingrijirea copilului, in conditiile prevazute de lege;
h) concedii fara plata, pe durata determinata, in situatia ca solicita sa-si urmeze sotia sau sotul trimis in strainatate pentru indeplinirea unei misiuni cu o durata mai mare de 6 luni sau pentru alte cazuri temeinic motivate, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
i) compensatiile prevazute de lege pentru desfasurarea activitatii in conditii de munca vatamatoare, grele sau periculoase;
j) invoiri si permisii a caror durata nu se scade din concediul de odihna, conform ordinului ministrului apararii nationale;
k) asistenta medicala, medicamente si proteze, gratuit;
l) asigurari de viata, sanatate si bunuri, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
m) transport gratuit, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
n) asistenta juridica asigurata de unitate, la cerere, gratuit, in relatiile cu tertii, pentru acte sau fapte petrecute in timpul serviciului si in legatura cu acesta, potrivit ordinului ministrului apararii nationale;
o) spatiu de locuit corespunzator, accesoriu raporturilor de serviciu, fara plata chiriei, in garnizoana in care au fost numite in prima functie sau mutate ori in care isi au domiciliul, daca acestea sau sotii, sotiile ori copiii aflati in intretinere nu detin locuinta proprietate personala corespunzatoare, conform legii;
p) compensatie lunara, in cuantum de 30%-60% din solda lunara, stabilit conform criteriilor aprobate de ministrul apararii nationale, in situatia ca nu li se poate asigura dreptul prevazut la lit.o);
q) facilitati in folosirea spatiilor de recuperare, sanatoriilor, caminelor de garnizoana, amenajarilor culturale, recreative si sportive, precum si a altor asemenea spatii aflate in patrimoniul armatei, conform ordinului ministrului apararii nationale;
r) portul pistolului din dotare sau al armamentului achizitionat personal pentru paza si autoaparare, precum si al celui primit in dar sau cu titlu de recompensa, si in afara serviciului, fara a fi necesara eliberarea unui permis de portarma de catre organele de politie, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale. Dupa trecerea in rezerva sau direct in retragere, armamentul se detine in baza permisului obtinut in conditiile legii;
s) participarea la diverse forme de invatamant militar sau civil, in tara si in strainatate, conform legii si in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
s) cumpararea locuintei de serviciu, potrivit legii sau beneficiul folosintei gratuite, in conditiile legii, a terenului aferent locuintei construite in cadrul programelor Ministerului Apararii Nationale, pe terenuri disponibile aflate in administrarea acestuia sau a altei autoritati publice;
t) recuperarea timpului suplimentar lucrat peste durata normala de 8 ore pe zi lucratoare sau compensarea acestuia in bani, in conditiile legii;
t) prima de vacanta, egala cu solda lunara bruta din luna anterioara plecarii in concediu sau vacanta, care se impoziteaza separat;
u) facilitati financiare pentru achizitionarea unor bunuri si servicii, stabilite prin hotarare a Guvernului;
v) incadrarea activitatii in conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca.
(2) Cadrele militare in activitate beneficiaza lunar de un spor de fidelitate, calculat in raport cu solda lunara, in functie de vechimea in serviciul militar, astfel:
a) de la 3 ani – 5% plus 0,5% pentru fiecare an de activitate, pana la 10 ani;
b) de la 10 ani – 10% plus 0,7% pentru fiecare an de activitate, pana la 20 ani;
c) de la 20 ani – 15% plus 1% pentru fiecare an de activitate, pana la 30 ani;
d) peste 30 ani – 25% plus 2% pentru fiecare an de activitate, pana la indeplinirea conditiilor de pensionare.
(3) La trecerea in rezerva sau direct in retragere, cadrele militare au dreptul, potrivit legii, la ajutoare banesti si plati compensatorii, stabilite in raport cu solda lunara neta rezultata prin deducerea, din solda lunara bruta, a cotei lunare de impozitare.
Art. 27. - (1) Pentru participarea, pe teritoriul statului national, la misiuni de lupta, precum si la misiuni in afara teritoriului national, cadrele militare beneficiaza de drepturi suplimentare, stabilite prin lege.
(2) Ofiterii, maistri militari si subofiterii care participa la misiuni in afara teritoriului national beneficiaza de scutire de impozit pe veniturile realizate, daca drepturile salariale sunt asigurate de statul roman.
Art. 28. - (1) Membrii de familie ai cadrelor militare beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) asistenta medicala, tratament, medicamente si proteze gratuite;
b) transport gratuit, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
c) indemnizatie lunara, pentru sotiile sau sotii care au fost incadrati in munca si au intrerupt activitatea pentru a-si urma sotul sau sotia, mutata in alta garnizoana;
d) ajutor pentru decesul cadrului militar aflat in activitate, in cuantum de 10 solde lunare si pensie de urmas, in conditiile legii;
e) transferul in licee militare sau institutii militare de invatamant care formeaza maistri militari si subofiteri, la cerere, a copiilor cadrelor militare decedate in timpul si din cauza indeplinirii serviciului militar, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
f) facilitati in folosirea spatiilor de recuperare, sanatoriilor, caminelor de garnizoana, amenajarilor culturale, recreative si sportive, precum si a altor asemenea spatii aflate in patrimoniul armatei, conform ordinului ministrului apararii nationale;
(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) lit. c) se acorda sotiilor sau sotilor incepand cu data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, pana la o noua angajare sau numire in functie, dar nu mai mult de 12 luni, si reprezinta 50% din solda lunara a cadrului militar.
(3) De indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) lit. c) beneficiaza si sotiile sau sotii care, la data mutarii cadrelor militare pe care le-au urmat, erau inscrisi ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, dar nu mai mult de 12 luni de la expirarea, potrivit legii, a termenului de plata a indemnizatiei de somaj.
(4) Cuantumul ajutorului prevazut la alin. (1) lit. d) se calculeaza in raport cu solda lunara neta rezultata prin deducerea, din solda lunara bruta, a cotei lunare de impozitare;
Art. 29. - (1) Cadrele militare trimise in misiune permanenta in afara teritoriului statului national beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a)salariu in valuta;
b)asistenta medicala gratuita, pe baza de asigurare obligatorie incheiata de Ministerul Apararii Nationale ori convenita prin acorduri cu statele straine respective sau, daca nu este posibil, decontarea cheltuielilor de asistenta medicala;
c)asigurare de viata pentru intreaga perioada a misiunii;
d)spor la salariu, in valuta, pentru activitatea desfasurata in strainatate, in zone de risc sau de conflict armat;
e)sa fie insotite, pe durata misiunii, de sot, sotie si de copiii minori, precum si de copiii pana la varsta de 25 de ani care urmeaza studii in strainatate;
f)spor la salariu, in valuta, pe timpul cat isi desfasoara activitatea in cadrul misiunii pentru sotul, sotia si copiii minori care le insotesc;
g)indemnizatie lunara in suma fixa in valuta pentru fiecare copil care urmeaza studii elementare, gimnaziale, liceale si superioare in strainatate, pana la varsta de 25 de ani, cu conditia promovarii anului de studiu precedent;
h)concediu de odihna, precum si concediu suplimentar pentru clima greu de suportat, cu plata drepturilor in lei, daca acesta se efectueaza in tara, si cu plata drepturilor in valuta, daca acesta se efectueaza in strainatate. Efectuarea concediului de odihna in strainatate se face la solicitarea persoanei in cauza, cu aprobarea ministrului apararii nationale;
i)suportarea de catre Ministerul Apararii Nationale a cheltuielilor pentru transport international, inclusiv al bunurilor personale, la trimiterea si revenirea din misiune, precum si pentru deplasarile in interes de serviciu, efectuarea concediului de odihna, concediului medical in tara, nasterea unui copil sau decesul unei rude/afin pana la gradul II, inclusiv, ori in cazuri de forta majora;
j)suportarea, de catre Ministerul Apararii Nationale, a cheltuielilor de chirie, intretinere si de dotare a locuintei din strainatate in conditiile stabilite de legislatia in vigoare;
k)indemnizatie in lei, necesara pentru plata cheltuielilor de intretinere a locuintei din tara, in cazul in care nu realizeaza venituri din chirii, pentru plata contributiilor prevazute de lege in raport cu drepturile salariale corespunzatoare functiei in care sunt incadrati in tara, precum si pentru sotul sau sotia care se afla in tara, daca nu realizeaza venituri.
(2) Membrii de familie care insotesc cadrele militare pe timpul misiunii permanente in strainatate beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) lit. b), c) si i).
(3) In cazul in care membrii de familie nu insotesc cadrul militar la misiunea permanenta in strainatate, Ministerul Apararii Nationale suporta, o singura data pe an, costul integral al transportului, pentru sotia sau sotul si copiii aflati in intretinere, ramasi in tara, in scopul vizitarii cadrului militar aflat la post in strainatate.
(4) Timpul cat sotii sau sotiile insotesc cadrele militare la misiuni permanente in strainatate se asimileaza stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor de asigurari sociale de stat. In aceasta perioada, raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cu autoritatea sau institutia publica, regia autonoma sau societatea nationala la care au fost angajati se mentin.
(5) Cuantumul, conditiile si modul de asigurare a drepturilor prevazute la alin.(1)-(4) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(6) In masura in care prezenta lege nu prevede altfel, drepturile si obligatiile cadrelor militare trimise in misiuni permanente in strainatate se completeaza cu prevederile referitoare la drepturile si obligatiile personalului trimis in misiuni similare de catre ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
Art. 30. - (1) Atasatii militari beneficiaza, pe perioada trimiterii lor in misiune in strainatate, de drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru membrii Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei.
(2) Organizarea si dotarea structurilor atasatilor militari se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Selectionarea, pregatirea si trimiterea in misiune se fac in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
Art. 31. - Cadrele militare pot beneficia de servicii de pregatire profesionala sau refacere a capacitatii de munca ori de sprijin in desfasurarea altor activitati in legatura cu serviciul militar, puse la dispozitie de catre asociatii sau fundatii. Pentru serviciile si sprijinul acordat, acestor organizatii li se pot pune la dispozitie, temporar, bunuri mobile sau imobile din patrimoniul armatei, daca nu se afecteaza buna functionare a unitatii militare, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
Art. 32. -(1) Cadrele militare in activitate se pot constitui in asociatii care sa le reprezinte interesele economice, sub forma caselor de ajutor reciproc care functioneaza pe langa unitatile militare, sau sub alte asemenea forme stabilite prin lege.
(2) Statutul asociatiilor prevazute la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului.

SECTIUNEA a 3 - a

Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati

Art. 33. - Cadrelor militare in activitate le este interzisa exercitarea urmatoarelor drepturi:
a) sa faca parte din partide politice sau sa desfasoare activitati in favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru functii publice;
b) sa candideze pentru a fi alese in administratia publica locala si in Parlamentul Romaniei, precum si in functia de Presedinte al Romaniei;
c) sa declare sau sa participe la greva.
Art. 34. - (1) Cadrelor militare in activitate le este restransa exercitarea unor drepturi sau libertati, astfel:
a) exprimarea propriilor opinii politice este permisa numai in afara serviciului;
b) exprimarea in public a unor opinii contrare intereselor Romaniei sau coalitiilor de forte la care Romania este parte, nu este permisa;
c) prezentarea in public a unor informatii in legatura cu serviciul este permisa numai in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
d) aderarea la organizatii religioase este libera, mai putin la cele interzise prin lege sau care sunt incompatibile cu regulile si activitatile specifice armatei;
e) inscrierea sau constituirea in asociatii sau fundatii cu caracter tehnic, stiintific, cultural, sportiv, recreativ, caritabil sau de alta natura, este permisa, in conditiile legii, daca activitatile specificate in statutul acestor organizatii nu afecteaza exercitarea profesiei;
f) inscrierea sau constituirea in asociatii socio-profesionale este permisa in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
g) indeplinirea altor functii decat cele in care sunt incadrate este permisa numai pentru asigurarea cumulului prevazut de lege sau pentru incadrarea unor posturi in propriile asociatii socio-profesionale reprezentative ori in alte asociatii sau fundatii din care fac parte, in conditiile ce se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale;
h) participarea directa a cadrelor militare la administrarea sau conducerea unor societati comerciale ori calitatea de asociat unic este permisa, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
i) incheierea casatoriei este libera, in conditiile legii. Casatoria cu o persoana care nu are exclusiv cetatenie romana se poate face in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
j) cadrele militare in activitate se pot deplasa in strainatate in interes personal, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
(2) La declararea starii de razboi, a starii de mobilizare, de asediu sau de urgenta, concediile de odihna, de odihna suplimentare, de recuperare, de studii, vacantele, permisiile si invoirile, precum si activitatea asociatiilor socio-profesionale ale cadrelor militare se suspenda.
(3) In situatiile prevazute la alin. (2) Ministerul Apararii Nationale poate dispune, in raport cu nevoile armatei, sistarea concediilor fara plata ale cadrelor militare.
Art. 35. - (1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate au obligatia de a nu efectua activitati care contravin demnitatii, prestigiului si normelor de comportare ce decurg din calitatea lor de cadre militare.
(2) Cadrele militare si membrii de familie ai acestora au dreptul la protectie din partea institutiilor specializate ale statului fata de amenintarile sau violentele la care ar putea fi supusi, ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea, in conditiile stabilite prin protocoale incheiate cu aceste institutii si prin ordin al ministrului apararii nationale.
Art. 36. - (1) Asociatiile socioprofesionale ale cadrelor militare in activitate, infiintate la nivel local si central, constituie partenerul de dialog social, care le reprezinta pe acestea in relatia cu autoritatile statului, inclusiv cu Ministerul Apararii Nationale, pe probleme de ordin social, profesional sau in legatura cu acestea.
(2) Sunt considerate reprezentative asociatiile socio-profesionale constituite pe corpuri de cadre sau mixte ori federatiile formate din astfel de asociatii, care au cel putin 300 de membri.
(3) Asociatiile socioprofesionale ale cadrelor militare pot desfasura activitati specifice potrivit regulilor interne, pe baza mandatului acordat de membrii acestora, cu respectarea conditiilor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.

SECTIUNEA a 4-a

Recompense si sanctiuni

Art. 37. - (1) Pentru acte de eroism, curaj si devotament in executarea unor misiuni, pentru merite deosebite in indeplinirea indatoririlor ce le revin, precum si pentru vechime in activitate si rezultate meritorii, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor li se pot conferi decoratii sau alte distinctii conform reglementarilor existente pe plan national ori insigne si plachete onorifice, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
(2) Pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu, ofiterilor, maistrilor si subofiterilor li se pot acorda recompense morale, precum si materiale care sa nu depaseasca venitul lor brut anual, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
(3) Cadrele militare pot primi in proprietate, ca recompensa, arme de foc aflate in patrimoniul armatei, prin ordin al ministrului apararii nationale.
Art. 38. - (1) Incalcarea, cu vinovatie, de catre cadrele militare a indatoririlor de serviciu angajeaza raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala, dupa caz.
(2) Pentru abateri de la disciplina militara, neindeplinirea indatoririlor de serviciu, incalcarea normelor de conduita militara, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor li se pot aplica, de regula gradual, urmatoarele sanctiuni disciplinare:
a)avertisment;
b)mustrare scrisa;
c)diminuarea soldei lunare cu 5-20% pe o perioada de 1-3 luni;
d) amanarea promovarii in gradul urmator pe timp de 1-2 ani;
e) incetarea raporturilor de serviciu.
(3) Decizia privind aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (2) se ia, in termen de 30 de zile calendaristice de la constatarea abaterii, de catre cei care au competenta in acest sens, stabiliti prin regulamentele militare.
(4) Sanctiunile disciplinare se executa in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la comunicarea deciziei prevazute la alin. (3).
(5) Sanctiunea disciplinara prevazuta la alin. (2) lit. e) pentru abateri savarsite in timpul unor misiuni in afara teritoriului statului national se pune in aplicare in termen de 15 zile calendaristice de la inapoierea in tara.
(6) Abaterile disciplinare se sanctioneaza numai daca s-a luat la cunostinta despre acestea in termen de 6 luni de la savarsire.
(7) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura din cele prevazute la alin. (2) lit. b) - e) nu poate fi dispusa inainte de efectuarea cercetarilor prealabile conform ordinului ministrului apararii nationale.
(8) Dosarul cercetarii prealabile trebuie sa cuprinda si punctul de vedere al cadrului militar cercetat.
(9) Pentru aceeasi abatere nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara.
(10) Cadrele militare pot contesta sanctiunea disciplinara, in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta, sefului ierarhic nemijlocit al celui care a aplicat sanctiunea. Acesta este obligat sa se pronunte, prin decizie motivata, in termen de 15 zile calendaristice.
(11) Contestatiile pentru sanctiunile disciplinare aplicate de ministrul apararii nationale nu se pot solutiona la nivelul Ministerului Apararii Nationale.
Art. 39. - Recompensele se acorda, iar sanctiunile disciplinare se aplica si se pot ridica potrivit ordinului ministrului apararii nationale.
Art. 40. - (1) Pentru apararea onoarei cadrelor militare si evitarea abuzurilor, cercetarea si judecarea abaterilor grave sau a altor fapte de aceeasi natura savarsite de acestea, in armata, se infiinteaza consilii de onoare si consilii de judecata.
(2) Organizarea si functionarea consiliilor de onoare si consiliilor de judecata se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.

CAPITOLUL IV

ACCESUL
IN CARIERA MILITARA

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 41. - Cariera militara reprezinta succesiunea de functii si grade prin care un cadru militar in activitate trece progresiv, incepand cu incadrarea in prima functie si acordarea primului grad.
Art. 42. - (1) In timp de pace, accesul in cariera militara se face, de regula, la baza ierarhiei corpului de cadre respectiv.
(2) Exceptiile de la prevederile alin.(1) se stabilesc, cu aprobarea ministrului apararii nationale, pe baza criteriilor prevazute in Ghidul carierei militare, aprobat prin hotarare a Guvernului.
Art. 43. - La accesul in cariera militara si pe parcursul acesteia, cadrelor militare li se asigura, prin intermediul structurii specializate de management al carierei individuale, consiliere in scopul alegerii tipului de cariera si asistenta pentru planificarea evolutiei ulterioare, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.

SECTIUNEA a 2- a

Caile de acces in cariera militara

Art. 44. - Pot avea acces in cariera de ofiter numai persoane care au absolvit, cu examen de licenta sau de diploma, studii superioare de lunga durata, astfel:
a) absolventi ai institutiilor militare de invatamant de formare a ofiterilor;
b) maistri militari, subofiteri si gradati sau soldati profesionisti in activitate;
c) persoane care detin grad militar in rezerva;
d) persoane care nu detin grad militar.
Art. 45. - Pot avea acces in cariera de maistru militar numai persoane care au absolvit cel putin studii postliceale de profil tehnic, cu certificat de competenta profesionala, astfel:
a) absolventi ai institutiilor militare de invatamant de formare a maistrilor militari;
b) subofiteri si gradati sau soldati profesionisti in activitate;
c) persoane care detin grad militar in rezerva, cu exceptia ofiterilor;
d) persoane care nu detin grad militar.
Art. 46. - Pot avea acces in cariera de subofiter numai persoane care au absolvit cel putin studii liceale, cu diploma de bacalaureat, astfel:
a) absolventi ai unor institutii militare de invatamant de formare a subofiterilor;
b) soldati si gradati profesionisti in activitate;
c) persoane care detin grad militar in rezerva, cu exceptia maistrilor militari si a ofiterilor;
d) persoane care nu detin grad militar.
Art. 47. - (1) In timp de razboi, ofiterii in activitate pot proveni si din maistri militari si subofiteri care au indeplinit, cel putin 3 luni, cu rezultate bune si foarte bune, functii prevazute a fi incadrate cu ofiteri, in unitati aflate in zona actiunilor militare, iar subofiterii in activitate si din soldati si gradati profesionisti care au indeplinit, in conditii similare, functii prevazute a fi incadrate cu subofiteri.
(2) Cadrele militare provenite in conditiile prevazute la alin. (1), care opteaza pentru ramanerea in activitate, au obligatia ca, dupa incheierea razboiului, sa isi completeze studiile corespunzator corpului de cadre din care fac parte, in termen de 7 ani pentru ofiteri si 4 ani pentru subofiteri.
Art. 48. - Recrutarea si selectia candidatilor pentru profesia militara se fac de catre structurile specializate ale Ministerului Apararii Nationale.
Art. 49. - (1) Criteriile de recrutare si selectie a candidatilor pentru profesia militara, conditiile de admitere in institutiile militare de invatamant, precum si metodologia si competentele de incadrare in prima functie si de acordare a primului grad se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.
(2) Accesul in cariera militara al persoanelor care nu detin grad militar sau al cadrelor militare in rezerva ori al gradatilor si soldatilor profesionisti este posibil doar la armele si specialitatile militare deficitare, in limita numarului de locuri aprobat de ministrul apararii nationale, daca nu se identifica posibilitati de incadrare a posturilor vacante cu cadre militare in activitate care au pregatire corespunzatoare si opteaza in acest sens.
(3) Tipurile de cariera militara, conditiile specifice de acces in cariera militara, care se adauga celor prevazute in prezentul capitol, natura, durata si succesiunea raporturilor de serviciu, pe corpuri de cadre si tipuri de cariera se stabilesc prin Ghidul carierei militare.

CAPITOLUL V

EVOLUTIA
IN CARIERA MILITARA

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 50. - (1) Evolutia in cariera militara a cadrelor militare are la baza principiile transparentei si sanselor egale.
(2) Incadrarea in functii a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor se face in raport cu nevoile armatei, cerintele posturilor si optiunile cadrelor militare, in ordinea mentionata. La incadrare se va respecta principiul corelatiei grad – functie, potrivit caruia gradul detinut trebuie sa fie egal cu gradul prevazut pentru functia respectiva.
Art. 51. - (1) Functiile ce pot fi ocupate de cadrele militare sunt stabilite in statele de organizare, care se aproba de catre ministrul apararii nationale, in limita numarului de posturi stabilit prin hotarare a Guvernului.
(2) Numarul cadrelor militare care urmeaza sa fie promovate in functie si grad, pe corpuri de cadre si grade militare, se aproba de catre ministrul apararii nationale, anual, in raport cu bugetul alocat si misiunile incredintate armatei.
(3) Structura posturilor este ierarhica.
(4) Organizarea structurilor militare se face cu respectarea principiului potrivit caruia, in structurile luptatoare, cadrele militare nu pot fi subordonate nemijlocit unor persoane civile.
Art. 52. - (1) Criteriile generale de promovare a cadrelor militare sunt:
a) nivelul de pregatire;
b) performantele si potentialul profesional dovedite pe timpul indeplinirii atributiilor de serviciu, rezultate din documentele de evaluare.
(2) Nivelul de pregatire precum si criteriile de promovare specifice, pe tipuri de cariera, corpuri si categorii de cadre se stabilesc prin Ghidul carierei militare.

SECTIUNEA a - 2- a

Schimbarea incadrarii, trecerea in alt corp de cadre, arma, specialitate militara sau serviciu si echivalarea studiilor

Art. 53. - (1) Pe parcursul carierei militare, cadrele pot fi incadrate in alte functii prin:
a) promovare in functie si grad;
b) promovare in functie;
c) incadrare intr-o functie similara.
(2) Promovarea in functie si grad reprezinta incadrarea intr-o functie prevazuta cu grad imediat superior celui detinut, concomitent cu inaintarea in gradul urmator.
(3) Promovarea in functie reprezinta incadrarea intr-o functie prevazuta cu acelasi grad si a carei solda este superioara celei detinute sau incadrarea intr-o functie de acelasi nivel, la un esalon superior.
(4) Incadrarea intr-o functie similara reprezinta trecerea in alta functie, prevazuta cu acelasi grad si aceeasi solda.
Art. 54. - Promovarea in gradul si functiile prevazute cu grade de general-locotenent, respectiv viceamiral si superioare acestora se face cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a tarii.
Art. 55. - Incadrarea si promovarea in functii a cadrelor militare medici, farmacisti, juristi, cercetatori, cadre didactice, a celor din structurile de informatii pentru aparare incadrate in functii de specialitate, precum si a altor categorii pentru care exista reglementari specifice, aplicabile la nivel national, se fac cu respectarea acestora, in masura in care nu contravin prevederilor prezentului statut.
Art. 56. - Cadrele militare pot trece intr-o alta arma, serviciu ori specialitate militara, iar maistrii militari si subofiterii pot trece dintr-un corp de cadre in altul, in raport cu nevoile armatei, dupa obtinerea unei pregatiri corespunzatoare, stabilite prin Ghidul carierei militare, cu respectarea conditiilor specifice prevazute in ordin al ministrului apararii nationale.
Art. 57. - Competentele privind trecerea intr-un alt corp de cadre, arma, specialitate militara sau serviciu, modificarea raporturilor de serviciu si suspendarea din functie, cu exceptia functiilor in care incadrarea se face potrivit legii, precum si competentele si criteriile de echivalare a diferitelor forme de pregatire, se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.
Art. 58. - Ofiterii, maistrii militari si subofiterii pot fi transferati intre Ministerul Apararii Nationale si institutii de stat din domeniul apararii si securitatii nationale sau alte autoritati publice care au in compunere ori in subordine structuri militare. Transferul se efectueaza prin ordinul conducatorului institutiei din subordinea caruia se transfera, la cererea sau cu avizul celui la care se transfera.

SECTIUNEA a 3 - a

Stagiul minim in grad

Art. 59. - (1) Stagiul minim in grad reprezinta perioada de serviciu militar, calculata de la data acordarii gradului detinut, dupa implinirea careia un cadru militar poate fi promovat in functie si grad.
(2) In timp de pace, stagiul minim in grad pentru ofiteri, pe grade militare, in ani, este:
a) sublocotenent si aspirant 3;
b) locotenent 5;
c) capitan 5;
d) maior si locotenent-comandor 5;
e) locotenent-colonel si capitan-comandor 5;
f) colonel si comandor 2;
g) general de brigada, general de flotila aeriana si contraamiral de flotila 2;
h) general-maior si contraamiral 2;
i) general-locotenent si viceamiral  2.
(3) In timp de pace, stagiul minim in grad pentru subofiteri si maistri militari, pe grade militare, in ani, este:
a) sergent, respectiv maistru militar clasa a V-a 3;
b) sergent major, respectiv maistru militar clasa a IV-a 4;
c) plutonier, respectiv maistru militar clasa a III-a 5;
d) plutonier major, respectiv maistru militar clasa a II-a 6;
e) plutonier adjutant, respectiv maistru militar clasa I 7.
(4). Timpul in care ofiterii, maistrii militari si subofiterii au absentat de la program fiind in situatia de incapacitate temporara de munca sau de suspendare a raporturilor de serviciu din motive ce nu le sunt imputabile, se ia in considerare la calculul stagiului minim in grad, numai daca absentele insumeaza mai putin de 365 zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi.
(5) Stagiul minim in grad se reduce cu un an pentru cadrele militare care, pe intreaga durata a stagiului, indeplinesc functii de personal navigant din aviatie, parasutisti, de scafandri, ori de personal imbarcat pe submarine, vedete torpiloare sau alte nave similare, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
(6) Pentru ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate si pentru cei in rezerva chemati sa indeplineasca indatoriri militare, care actioneaza pe teritoriul statului national sau in afara acestuia, pe timpul starii de razboi, a starii de mobilizare, de asediu si de urgenta, stagiul minim in grad se reduce la jumatate. Totodata, pe durata acestor stari, timpul de dislocare in zona actiunilor militare se socoteste dublu la calculul stagiului minim in grad.
(7) Cadrele militare apreciate cu calificativul “exceptional” si cu potential “peste medie” in aprecierea de serviciu anuala, beneficiaza de reducerea stagiului minim in grad cu cate un an pentru fiecare calificativ maxim obtinut de la data detinerii gradului respectiv.
(8) Pentru ofiterii proveniti din absolventi ai institutiilor militare de invatamant superior cu durata studiilor mai mare de 4 ani, perioada suplimentara de studii se ia in calcul la stagiul minim in gradul de sublocotenent.
(9) Timpul cat ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate au fost condamnati cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori au fost condamnati cu executarea acesteia, insa au fost amnistiati sau gratiati inainte de a incepe executarea, precum si timpul cat ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva au fost condamnati la inchisoare cu executarea pedepsei intr-un loc de detentie sau prin munca fara privare de libertate, nu se ia in calculul stagiul minim in grad, cu exceptia cazurilor cand, in urma rejudecarii cauzei, instanta competenta a pronuntat achitarea.

SECTIUNEA a 4 - a

Perioada de promovabilitate

Art. 60. - Promovarea ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in functie si grad poate avea loc intr-un anumit interval de timp, stabilit prin Ghidul carierei militare. Perioada de promovabilitate incepe cu data implinirii stagiului minim in grad.
Art. 61. - (1) Cadrele militare care au depasit perioada de promovabilitate pot fi mentinute in activitate, in functiile detinute sau prin incadrarea in functii prevazute cu acelasi grad.
(2) Mentinerea in activitate a cadrelor militare prevazute la alin. (1) se face in raport cu nevoile armatei si rezultatele obtinute, pana la implinirea limitei de varsta in gradul detinut, in conditiile stabilite prin Ghidul carierei militare.

SECTIUNEA a 5 - a

Limitele de varsta in grad

Art. 62. - Limitele de varsta in grad, pentru ofiterii in activitate, pe grade militare, in ani, sunt:
a) pentru sublocotenent si aspirant 35
b) pentru locotenent 38;
c) pentru capitan    42;
d) pentru maior si locotenent-comandor 47;
e) pentru locotenent-colonel si capitan-comandor 53;
f) pentru colonel si comandor 55;
g) pentru general de brigada, general de flotila aeriana si contraamiral de flotila 56;
h) pentru general-maior, respectiv contraamiral 57;
i) pentru general-locotenent, respectiv viceamiral 58;
j) pentru general si amiral 59.
Art. 63. - Limitele de varsta in grad, pentru maistrii militari si subofiterii in activitate, pe grade militare, in ani, sunt:
a) pentru maistru militar clasa a V-a si sergent 37;
b) pentru maistru militar clasa a IV-a si sergent major 38;
c) pentru maistru militar clasa a III-a si plutonier 42;
d) pentru maistru militar clasa a II-a si plutonier major 47;
e) pentru maistru militar clasa I si plutonier adjutant 53;
f) pentru maistru militar principal si plutonier adjutant principal 55.

SECTIUNEA a 6 -a

Perfectionarea pregatirii profesionale

Art. 64. - (1) Ministerul Apararii Nationale este obligat sa asigure perfectionarea periodica a pregatirii profesionale a cadrelor militare, corespunzator tipului de cariera si nivelului de responsabilitate specific functiei pe care o indeplinesc sau in care urmeaza sa fie incadrati, in conditiile prevazute in Ghidul carierei militare.
(2) Timpul in care cadrele militare pot urma diferite forme de perfectionare a pregatirii profesionale, cumulat cu concediile de studii, nu poate depasi 1/4 din stagiul minim in gradul detinut. Fac exceptie situatiile cand criteriile de evolutie in cariera prevad doua cursuri in cadrul aceluiasi stagiu in grad, iar durata unui singur curs depaseste 9 luni sau alte situatii stabilite cu aprobarea ministrului apararii nationale, la propunerea comisiilor de selectie, pentru cazuri temeinic motivate si care tin strict de interesul si initiativa institutiei.
(3) Cadrele militare mentinute in activitate in conditiile art.61 nu mai pot fi trimise la perfectionarea pregatirii profesionale.
(4) Trimiterea la diferite forme de perfectionare a pregatirii profesionale se face conform legii si in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
Art. 65. - Plata cursurilor sau altor forme de perfectionare a pregatirii profesionale organizate de institutii de invatamant acreditate din afara Ministerului Apararii Nationale se suporta din bugetul acestui minister, daca participarea la cursuri s-a facut cu acordul institutiei iar cursurile sunt necesare in raport cu specificul functiei indeplinite.

SECTIUNEA a 7-a

Evaluarea profesionala

Art. 66. - Pentru promovarea sau mentinerea in grad si functie, trecerea intr-un alt corp de cadre, schimbarea armei, serviciului sau specialitatii militare, trimiterea la diferite misiuni sau forme de pregatire, ori pentru alte situatii care implica activitatea de selectie, cadrele militare sunt evaluate si ierarhizate din punct de vedere profesional, prin urmatoarele proceduri:
a) aprecierea de serviciu, pentru evaluarea periodica a performantei si potentialului cadrelor militare, de catre comandantii sau sefii cu responsabilitati in acest sens;
b) evaluarea in vederea promovarii sau mentinerii in activitate, ori pentru trimiterea la diferite forme de pregatire si misiuni in tara si strainatate, in scopul ierarhizarii valorice si selectionarii cadrelor militare propuse in acest scop, de catre comisii de selectie, special constituite;
c) evaluarea nivelului de pregatire la absolvirea unor forme de invatamant de formare sau perfectionare, de catre institutii de invatamant militare sau civile.
Art. 67. - Aprecierea de serviciu constituie principalul instrument de evaluare si ierarhizare a cadrelor militare.
Art. 68. - Metodologia de evaluare si de intocmire a documentelor specifice, pe timp de pace si de razboi, precum si organizarea, functionarea si competentele comisiilor de selectie se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.

SECTIUNEA a 8-a

Acordarea gradelor militare
si promovarea in gradele urmatoare

Art. 69. - Acordarea gradelor si promovarea in gradele urmatoare, in activitate, se fac, la datele stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, dupa cum urmeaza:
a) prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea ministrului apararii nationale, dupa consultarea Colegiului Ministerului Apararii Nationale si a comisiei de selectie, pentru gradul de general de brigada, general de flotila aeriana sau contraamiral de flotila, precum si pentru cele superioare acestora;
b) prin ordin al ministrului apararii nationale, pe baza hotararii comisiilor de selectie pentru gradele de ofiteri, cu exceptia celor prevazute la lit. a);
c) prin ordin al ministrului apararii nationale sau al altor persoane stabilite de acesta, pe baza hotararii comisiilor de selectie, pentru gradele de maistri militari si subofiteri;
d) in timp de razboi, de catre comandantii stabiliti prin ordin al ministrului apararii nationale.
Art. 70. - (1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii care, in executarea misiunilor sau in alte situatii, savarsesc fapte de eroism si acte exemplare de curaj si de devotament, pot fi promovati in grad si functie, in mod exceptional, chiar daca nu indeplinesc conditiile necesare.
(2) Hotararea privind promovarea cadrelor militare in conditiile prevazute la alin. (1) se ia de catre ministrul apararii nationale, la propunerea comandantilor sau sefilor ierarhici.
(3) Situatiile de promovare in mod exceptional, insotite de descrierea faptelor si a imprejurarilor pentru fiecare caz in parte, vor fi aduse la cunostinta intregului personal al armatei.

CAPITOLUL VI

INCHEIEREA
CARIEREI MILITARE

Art. 71. - Cariera militara a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor se poate incheia, astfel:
a) la trecerea in rezerva sau direct in retragere;
b) in caz de deces.
Art. 72. - (1) Trecerea in rezerva sau direct in retragere a cadrelor militare se face in urmatoarele situatii:
a) la implinirea varstei si vechimii in activitate necesare pentru acordarea pensiei de serviciu;
b) la pierderea capacitatii de munca in conditiile legii, fiind clasate “inapt pentru indeplinirea indatoririlor militare” de catre comisiile de expertiza medico-militara;
c) la pierderea limitata a capacitatii de munca in conditiile legii, fiind clasate “apt limitat” de catre comisiile de expertiza medico-militara;
d) la implinirea limitei de varsta in grad;
e) cand, in urma reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii nu sunt posibilitati pentru a fi reincadrate, precum si pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Apararii Nationale;
f) la expirarea duratei raporturilor de serviciu, daca Ministerul Apararii Nationale nu este de acord cu innoirea sau reinnoirea acestora;
g) la expirarea duratei raporturilor de serviciu, prin acordul partilor;
h) la expirarea duratei raporturilor de serviciu, daca angajatul nu este de acord cu innoirea sau reinnoirea acestora;
i) pentru a ocupa o functie sau demnitate publica, civila, care necesita, potrivit legii, trecerea in rezerva;
j) la cerere, pentru motive bine intemeiate;
k) prin demisie;
l) cand manifesta dezinteres in indeplinirea atributiilor si sarcinilor de serviciu sau in perfectionarea pregatirii militare;
m) cand comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispozitii legale;
n) cand, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, au fost condamnate la o pedeapsa neprivativa de libertate care le permite indeplinirea indatoririlor de serviciu, precum si in cazurile cand au beneficiat de amnistie sau gratiere inainte de inceperea executarii pedepsei;
o) cand sunt condamnate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la o pedeapsa privativa de libertate cu executarea acesteia;
p) cand nu mai indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 lit. a) si g) si la art.34 lit. i);
q) dupa retragerea motivata, de catre autoritatile competente, a avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informatiei la care au acces.
(2) Cadrele militare in activitate care au implinit limita de varsta in grad pentru clasa a III-a in rezerva, cele clasate “inapt pentru indeplinirea indatoririlor militare cu scoatere din evidenta”, precum si cadrele militare declarate disparute, conform legii, se trec direct in retragere prin aplicarea prevederilor alin.(1).
Art. 73. - (1) Trecerea in rezerva sau direct in retragere se face astfel:
a) din oficiu – in conditiile prevazute la art. 72 alin.(1) lit. a), b), d)- i) si o);
b) la propunerea consiliilor de judecata, dupa consultarea asociatiei reprezentative a cadrelor militare – in conditiile prevazute la art. 72 alin.(1) lit. l) si m);
c) la propunerile comandantilor sau sefilor unitatilor din care fac parte, inaintate ierarhic pentru celelalte cazuri prevazute la art. 72. Pana la comunicarea ordinului de trecere in rezerva, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la producerea situatiilor respective, cei in cauza sunt obligati sa-si indeplineasca atributiile functiilor in care sunt incadrati, precum si toate indatoririle ce le revin.
(2) Pot fi exceptate de la masura trecerii in rezerva cadrele militare aflate in situatia prevazuta la art. 72 alin. (1) lit. n), ale caror fapte au fost savarsite din culpa sau pentru apararea unui drept ori interes legitim.
(3) Masura prevazuta la art. 72 alin (1) lit. q) poate fi dispusa numai dupa efectuarea cercetarii prealabile, in conditiile prevazute la art. 38 alin. (7) si (8), daca in urma acesteia se confirma temeinicia motivelor care au stat la baza retragerii avizului de securitate si nu se identifica posibilitati de redistribuire a cadrului militar intr-o functie prevazuta cu nivel inferior de secretizare.
(4) Pe timp de razboi, in stare de mobilizare, asediu sau de urgenta, Ministerul Apararii Nationale nu are obligatia sa aprobe trecerea in rezerva in conditiile art. 72 alin. (1) lit. h), j) si k).
(5) Prevederile alin. (4) se aplica si cadrelor militare care solicita trecerea in rezerva in conditiile art. 72 alin. (1) lit. j) si k), in perioada pregatirii si participarii la misiuni in cadrul fortelor armate trimise de statul roman in afara teritoriului statului national.
(6) Pentru trecerea in rezerva in conditiile art. 72 alin. (1) lit. f) - h), partile trebuie sa se incunostinteze reciproc, in forma scrisa, asupra intentiei de a nu innoi sau reinnoi raporturile de serviciu, cu cel putin 6 luni inaintea expirarii termenului.
Art. 74. - (1) Hotararea privind mentinerea in activitate a cadrelor militare pentru care s-a inceput urmarirea penala sau care sunt trimise in judecata instantelor militare se ia dupa solutionarea cauzei de catre parchetul militar ori de instanta militara de judecata.
(2) Cadrele militare ale caror raporturi de serviciu au fost, anterior, suspendate, se trec in rezerva incepand cu data suspendarii.
Art. 75. - (1) Cadrele militare in activitate care nu indeplinesc conditiile de pensionare, nu pot fi trecute in rezerva pe timpul cat se afla in incapacitate temporara de munca, fiind internate in spitale ori sanatorii sau se gasesc in concedii medicale, ori in concediul pentru ingrijirea copilului, iar pentru cadrele militare femei, nici in perioada concediului de maternitate.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica celor care urmeaza sa fie trecute in rezerva potrivit prevederilor art. 72 alin. (1) lit. f) si m) - q).
Art. 76. - (1) Ministerul Apararii Nationale poate rechema in activitate, la cerere, cadre militare care au fost trecute in rezerva prin aplicarea prevederilor art. 72 alin. (1) lit. e), f), g) si j), in raport cu nevoile armatei si in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, dar nu mai tarziu de 3 ani inainte de a implini limita de varsta in gradul detinut.
(2) De prevederile alin. (1) pot beneficia si ofiterii, maistrii militari si subofiterii trecuti in rezerva prin aplicarea prevederilor art. 72 alin. (1) lit. c), i) si q), daca inceteaza cauza pentru care au fost trecuti in rezerva.
(3) Dupa incetarea situatiei de disparitie prevazute la art. 72 alin. (2) si incheierea cercetarii imprejurarilor cauzei de catre organele in drept, cadrele militare a caror disparitie s-a produs in timpul si din cauza serviciului militar se repun in toate drepturile avute anterior, incepand cu data disparitiei, iar cele disparute in afara serviciului, din motive neimputabile lor, pot fi rechemate in activitate, in conditiile prevazute la alin.(1).

CAPITOLUL VII

RECONVERSIA  PROFESIONALA

Art. 77. - (1) Reconversia profesionala a cadrelor militare cuprinde servicii de preconcediere si masuri active de protectie sociala. Acestea se asigura prin grija Ministerului Apararii Nationale, in cooperare cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si cu alte structuri guvernamentale si neguvernamentale implicate in procesul de ocupare a fortei de munca, pe baza acordurilor sau protocoalelor incheiate in acest sens.
(2) Ministerul Apararii Nationale poate desfasura programe de formare profesionala in institutiile proprii de invatamant sau pe baza contractelor incheiate cu furnizorii serviciilor de formare profesionala din sectorul public ori privat, autorizati in conditiile legii.
(3) Contractele privind serviciile de formare profesionala se pot incheia prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sau, direct, de catre Ministerul Apararii Nationale, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
(4) Modul de organizare si desfasurare a procesului de reconversie profesionala in cadrul Ministerului Apararii Nationale se stabileste prin ordin al ministrului apararii nationale.
(5) Cheltuielile pentru reconversia profesionala a cadrelor militare se suporta din bugetul de stat si din alte surse atrase in conditiile legii.
Art. 78. - Ofiterii, maistrii militari si subofiterii care au fost sau urmeaza sa fie trecuti in rezerva ori direct in retragere in conditiile prevazute la art. 72 alin. (1) lit. a) - g) beneficiaza de masuri de reconversie profesionala in urmatoarea ordine de prioritati:
a) cei care nu indeplinesc conditiile pentru a li se acorda pensie militara de serviciu pentru limita de varsta ;
b) cei care indeplinesc conditiile pentru a li se acorda pensie militara de serviciu anticipata sau anticipata partiala.
Art. 79. - Reconversia profesionala a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor se desfasoara incepand cu 12 luni inaintea datei trecerii in rezerva sau direct in retragere si pana la cel mult 3 ani dupa aceasta.
Art. 80. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, cadre militare din randul celor mentionate la art. 78 primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, o suma egala cu salariul minim brut pe tara in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 3 ani.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul de stat.
(3) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (1) anterior termenului de 3 ani sunt obligati sa restituie, in totalitate, sumele incasate pentru fiecare persoana plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive:
art. 55  lit.b), art. 56 lit. c), e) si f) si art. 65 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile ulterioare;
b) incetarea raporturilor de serviciu in temeiul art. 84 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. e) si alin. (4) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.
(4) Drepturile prevazute la alin. (1) si (2) nu se acorda pe perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate.
(5) Metodologia decontarii sumelor datorate de Ministerul Apararii Nationale potrivit acestui articol se stabileste prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL VIII

DISPOZITII SPECIFICE CADRELOR MILITARE
IN REZERVA SI IN RETRAGERE

SECTIUNEA 1

Provenienta cadrelor militare in rezerva si in retragere

Art. 81. - Ofiterii in rezerva provin din:
a) ofiteri trecuti din activitate in rezerva;
b) absolventi, cu examen de licenta sau de diploma, ai institutiilor militare de invatamant pentru formarea ofiterilor, scolarizati la solicitarea aviatiei si marinei civile sau a altor beneficiari;
c) absolventi, cu examen de licenta sau de diploma, ai institutiilor civile de invatamant superior, care indeplinesc conditiile specifice stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
d) maistri militari si subofiteri, in rezerva, care, in timp de razboi, indeplinesc cel putin 3 luni, cu rezultate foarte bune si bune, functii prevazute a fi incadrate cu ofiteri in unitatile militare aflate in zona actiunilor militare.
Art. 82. - Maistrii militari in rezerva provin din:
a) maistri militari trecuti din activitate in rezerva;
b) absolventi cu certificate de competenta profesionala ai institutiilor militare de invatamant pentru formarea maistrilor militari, scolarizati la solicitarea aviatiei si marinei civile sau a altor beneficiari;
c) absolventi cu certificate de competenta profesionala ai institutiilor civile de invatamant postliceal de profil tehnic, care indeplinesc conditiile specifice stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
d) subofiteri, gradati sau soldati profesionisti, in rezerva, care, in timp de razboi, indeplinesc cel putin 3 luni, cu rezultate foarte bune si bune, functii prevazute a fi incadrate cu maistri militari in unitatile aflate in zona actiunilor militare.
Art. 83. - Subofiterii in rezerva provin din:
a) subofiteri trecuti din activitate in rezerva;
b) absolventi cu certificate de competenta profesionala ai institutiilor militare de invatamant pentru formarea subofiterilor, scolarizati la solicitarea aviatiei si marinei civile sau a altor beneficiari;
c) absolventi cu certificate de competenta profesionala ai institutiilor civile de invatamant liceal, postliceal sau superior, care indeplinesc conditiile specifice stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
d) gradati sau soldati profesionisti, in rezerva, care, in timp de razboi, indeplinesc cel putin 3 luni, cu rezultate foarte bune si bune, functii prevazute a fi incadrate cu subofiteri in unitatile aflate in zona actiunilor militare.
Art. 84. - Cadrele militare in retragere provin din:
a) ofiteri in activitate sau in rezerva, precum si maistri militari si subofiteri in rezerva, care au depasit limita de varsta in grad pentru clasa a III-a in rezerva;
b) ofiteri, maistri militari si subofiteri in activitate sau in rezerva, clasati de catre comisiile de expertiza medico-militara “inapt pentru indatoriri militare, cu scoatere din evidenta” sau care au fost declarati disparuti, potrivit legii.

SECTIUNEA a 2-a

Trecerea din activitate in rezerva sau direct in retragere, chemarea sau rechemarea din rezerva in activitate, scoaterea din evidenta militara, promovarea si evaluarea cadrelor militare in rezerva

Art. 85. - (1) Conditiile de acordare a gradelor militare, evaluare a activitatii, promovare in grad si chemare sau rechemare in activitate a cadrelor militare in rezerva se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.
(2) Promovarea in gradele de general de brigada, general de flotila aeriana sau contraamiral de flotila si superioare acestora, precum si chemarea sau rechemarea in activitate a cadrelor militare in rezerva care detin astfel de grade se fac prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea ministrului apararii nationale.
Art. 86. - (1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate si in rezerva, carora li s-a aprobat renuntarea la cetatenia romana ori s-au stabilit in strainatate, se scot din evidenta militara.
(2) Cadrele militare in rezerva care au redobandit cetatenia romana si anterior au fost scoase din evidenta militara, pot fi reluate in evidenta, la repatriere.
Art. 87. - Scoaterea din evidenta militara a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in rezerva si trecerea lor in retragere se fac prin:
a) ordin al sefului Statului Major General, pentru ofiterii cu grad de general de brigada, general de flotila aeriana sau contraamiral de flotila, precum si superioare acestora;
b) ordin al comandantilor sau sefilor stabiliti de seful Statului Major General, pentru ofiteri pana la gradul de colonel, respectiv comandor, inclusiv;
c) ordin al comandantilor centrelor militare, pentru maistri militari si subofiteri.
Art. 88. - In timp de pace, stagiul minim in grad pentru ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva este mai mare cu un an decat cel prevazut pentru cadrele militare in activitate. La chemarea in activitate, pentru stabilirea stagiului in gradul pe care il au, li se iau in calcul trei patrimi din stagiul in gradul pe care il au ca rezervisti.
Art. 89. - Limitele de varsta pana la care ofiterii in rezerva pot fi mentinuti in cele 3 clase de evidenta, pe grade militare, in ani, sunt:
a) pentru sublocotenent si aspirant, clasele I, a II-a si a III-a - 40, 45, 50; 
b) pentru locotenent, clasele I, a II-a si a III-a - 45, 50, 55;
c) pentru capitan, clasele I, a II-a si a III-a - 50, 55, 60;
d) pentru maior si locotenent-comandor, clasele I,
a II-a si a III-a - 50, 55, 60;
e) pentru locotenent-colonel si capitan-comandor, clasele I, a II-a si a III-a - 50, 55, 60;
f) pentru colonel si comandor, clasele I, a II-a si a III-a - 50, 55, 60;
g) pentru general de brigada, general de flotila aeriana si contraamiral de flotila, clasele I, a II-a si a III-a - 60;
h) pentru general-maior, general-locotenent,
general, respectiv contraamiral, viceamiral si amiral, clasa a III-a - 62.
Art. 90. - Limitele de varsta pana la care maistrii militari si subofiterii in rezerva pot fi mentinuti in cele 3 clase de evidenta, pe grade militare, in ani, sunt:
a) pentru maistru militar clasa a V-a si sergent, clasele I, a II-a si a III-a - 35, 45, 50;
b) pentru maistru militar clasa a IV-a si sergent major, clasele I, a II-a si a III-a - 35, 45, 50;
c) pentru maistru militar clasa a III-a si plutonier, clasele I, a II-a si a III-a - 45, 50, 55;
d) pentru maistru militar clasa a II-a si plutonier major, clasele I, a II-a si a III-a - 45, 50, 55;
e) pentru maistru militar clasa I si plutonier adjutant, clasele I, a II-a si a III-a - 50, 55, 60;
f) pentru maistru militar principal si plutonier adjutant principal, clasele I, a II-a si a III-a - 50, 55, 60.

SECTIUNEA a 3-a

Drepturi si obligatii ale cadrelor militare in rezerva si in retragere

Art. 91. - Situatiile in care cadrele militare in rezerva pot fi chemate pentru a indeplini indatoriri militare, precum si modul in care se efectueaza pregatirea militara a acestora sau alte aspecte privind utilizarea rezervei de cadre militare se stabilesc prin lege.
Art. 92. - (1) Pe timpul cat sunt concentrate sau mobilizate, drepturile si obligatiile cadrelor militare in rezerva, precum si drepturile de care beneficiaza familiile acestora sunt similare cu cele acordate cadrelor militare in activitate care desfasoara actiuni militare de aceeasi natura.
(2) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva, pe timpul cat sunt concentrati sau mobilizati in unitati militare, pot ramane membri ai partidelor, formatiunilor sau organizatiilor politice, precum si ai sindicatelor din care fac parte, dar le este interzisa desfasurarea oricaror activitati cu caracter politic, care sa contravina principiului unitatii de comanda sau ordinii si disciplinei militare, in unitati militare.
Art. 93. - (1) La trecerea in rezerva sau direct in retragere a cadrelor militare in activitate, acestea au dreptul la pensie militara de stat, in conditiile legii.
(2) Pensionarii militari decorati cu Ordinul „Meritul Militar” clasele a III -a, a II-a si I sau cu alte decoratii prin care acesta a fost substituit potrivit legii beneficiaza de un spor de 15%, 20% si, respectiv, 25% al cuantumului pensiei.
Art. 94. – Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva sau in retragere, care provin din cadre militare in activitate, precum si membrii familiilor acestora, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 26 alin (1) lit. k) si q) si la art. 28 alin (1) lit. a) si f).
Art. 95. - (1) La trecerea in rezerva sau direct in retragere, cadrelor militare li se poate acorda dreptul de a purta uniforma militara.
(2) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii prevazuti la alin. (1) beneficiaza, gratuit, de un rand de echipament complet, o singura data, la 10 ani de la data trecerii in rezerva sau in retragere.
(3) Conditiile privind acordarea dreptului prevazut la alin. (1), precum si normele pentru asigurarea echipamentului prevazut la alin. (2), se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.
(4) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva sau in retragere au obligatia de a nu efectua activitati care contravin demnitatii, prestigiului si normelor de comportare ostaseasca, atunci cand sunt in tinuta militara sau cand, in cadrul unor activitati cu caracter public, rezulta in mod vadit calitatea lor de cadre militare.
(5) Incalcarea obligatiei prevazute la alin. (4) conduce la retragerea dreptului de a purta uniforma militara.

SECTIUNEA a 4-a

Asistenta postcariera

Art. 96. - (1) Cadrele militare trecute in rezerva sau in retragere, prin aplicarea prevederilor art. 72 alin. (1) lit. a) - g), i) si j) beneficiaza, la cerere, de masuri de asistenta postcariera.
(2) Masurile de asistenta postcariera sunt:
a) consiliere in rezolvarea problemelor specifice;
b) analiza posibilitatii initierii unor proiecte de acte normative de natura sa serveasca interesului acestora;
c) indrumare in relatia cu structurile din cadrul Ministerului Apararii Nationale sau cu autoritatile din afara acestui minister, pentru asigurarea drepturilor de cazare, tratament ori a altor drepturi sau inlesniri ce li se cuvin, potrivit legii;
d) masuri speciale de asistenta sociala pentru cadrele militare in varsta, aflate in dificultate;
e) alte masuri, prevazute de lege.
Art. 97. - Masurile de asistenta postcariera prevazute la art. 96 alin. (2) se asigura de catre Ministerul Apararii Nationale, in colaborare cu alte structuri guvernamentale sau neguvernamentale care au atributii in legatura cu acest domeniu.

CAPITOLUL IX

DEGRADAREA MILITARA

Art. 98. - Degradarea militara se aplica, in conditiile prevazute de legea penala, cadrelor militare in activitate, in rezerva sau in retragere, condamnate la pedeapsa complementara a degradarii militare prin hotarare judecatoreasca.
Art. 99. - (1) In cazul in care intervine o alta hotarare judecatoreasca, prin care s-a pronuntat achitarea sau prin care nu se mai aplica pedeapsa complementara a degradarii militare, cei in cauza sunt reluati in evidenta militara, cu gradul avut, prin ordinul celor care au dispus scoaterea din evidenta. In aceasta situatie, timpul cat au fost degradati se include in calculul stagiului in grad, iar cadrele militare respective pot cere prin instanta judecatoreasca reparatii morale si materiale pentru prejudiciile ce li s-au adus.
(2) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii carora li s-a aplicat degradarea militara si care au fost amnistiati sau gratiati de pedeapsa complementara a degradarii militare, precum si cei care au fost reabilitati, se reiau in evidenta militara si, in raport cu nevoile armatei, li se poate reda orice grad militar, pana la gradul avut inclusiv.
(3) Redarea gradului potrivit alin. (2) se face prin:
a) decret al Presedintelui Romaniei, pentru ofiterii cu grad de general de brigada, general de flotila aeriana sau contraamiral de flotila, precum si superioare acestora;
b) ordin al sefului Statului Major General, pentru celelalte cadre militare.
(4) Redarea gradului ca urmare a amnistierii, gratierii sau reabilitarii nu atrage, de drept, rechemarea in activitate, iar timpul cat au fost degradati nu se ia in calculul stagiului in grad si al vechimii de cadre militare in activitate sau in rezerva.

CAPITOLUL X

DISPOZITII FINALE
SI TRANZI­TORII

Art. 100. - (1) Sistemul de evidenta a cadrelor militare in activitate si in rezerva, metodologia acestei activitati, in timp de pace si in timp de razboi, precum si organele care tin evidenta se stabilesc de Ministerul Apararii Nationale, mai putin pentru situatiile reglementate prin lege.
(2) Actul oficial prin care se dovedeste, in cadrul Ministerului Apararii Nationale, vechimea in serviciul militar si functiile indeplinite de ofiteri, maistri militari si subofiteri este fisa matricola.
Art. 101. - Ofiterii, maistrii militari si subofiterii trecuti in rezerva sau direct in retragere pot fi angajati in functii civile pe baza diplomei de licenta sau diplomei de absolvire a institutiilor militare de invatamant ori echivalarii stabilite printr-un nomenclator elaborat de Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Art. 102. - Prevederile din prezenta lege referitoare la cadrele militare in rezerva sau in retragere, pensionari militari, se aplica si tuturor celor aflati in plata la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. 103. - Ministrii, secretarii de stat si asimilatii acestora, civili, din Ministerul Apararii Nationale, beneficiaza de drepturile materiale stabilite in prezenta lege pentru cadrele militare in activitate, echivalente ofiterilor cu grad de general, respectiv de amiral.
Art. 104. - (1) Pentru participarea la actiuni de protocol si reprezentare sau la alte asemenea activitati in legatura cu institutia armatei, cadrele militare in rezerva sau in retragere care au indeplinit functia de ministru sau secretar de stat in Ministerul Apararii Nationale ori de sef al Statului Major General au dreptul la masina de serviciu asigurata de Ministerul Apararii Nationale, la cerere, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
(2) De drepturile prevazute la alin. (1) pot beneficia si generalii in rezerva sau in retragere care au indeplinit functii prevazute cu gradul de general-locotenent si superioare acestuia la data trecerii in rezerva.
Art. 105. - (1) Cadrelor militare in activitate cu gradul de pana la locotenent-colonel, respectiv capitan-comandor, inclusiv, care  au indeplinit stagiul minim in grad, sunt evaluate cu calificativul de cel putin “foarte bun” in ultimii 2 ani de activitate si indeplinesc conditiile de studii necesare, li se poate acorda gradul urmator la trecerea in rezerva sau direct in retragere, la propunerile comisiilor de selectie, in limitele stabilite de ministrul apararii nationale.
(2) Coloneilor si comandorilor in activitate cu o vechime in grad de minimum 5 ani, care au fost incadrati in aceasta perioada cel putin 3 ani in functii prevazute in statele de organizare cu grad de general sau similare si au fost apreciati in ultimii 3 ani cu calificativul de cel putin “foarte bun”, la trecerea in rezerva sau direct in retragere li se va acorda gradul de general de brigada, respectiv general de flotila aeriana sau contraamiral de flotila.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica numai cadrelor militare trecute in rezerva sau direct in retragere in conditiile art. 72 alin. (1) lit. a) - g), i) si j), daca la data incetarii raporturilor de serviciu cu Ministerul Apararii Nationale acestea nu sunt in curs de cercetare sau de judecare pentru infractiuni ori pentru fapte incompatibile cu calitatea de cadru militar. Trecerea in rezerva sau direct in retragere se face cu noul grad.
Art. 106. – (1) Cu prilejul evocarii unor evenimente importante din istoria patriei si a Armatei Romaniei, cadrele militare in retragere, in mod exceptional, pot fi inaintate in gradul urmator, iar maistrilor militari principali si plutonierilor adjutanti principali li se poate acorda gradul de sublocotenent.
(2) Inaintarea in grad, respectiv acordarea gradului celor prevazuti la alin. (1) se fac prin:
a) decret al Presedintelui Romaniei, pentru generali si amirali, la propunerea ministrului apararii nationale;
b) ordin al ministrului apararii nationale, pentru ceilalti ofiteri, maistri militari si subofiteri.
Art. 107 (1) Ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor care si-au sacrificat viata savarsind fapte de eroism si acte exemplare de curaj, li se va acorda post-mortem gradul urmator.
(2) Maistrilor militari, subofiterilor, gradatilor si soldatilor care si-au sacrificat viata in conditiile prevazute la alin. (1) li se poate acorda, post-mortem, gradul de sublocotenent.
Art. 108. - (1) Pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse in timpul si din cauza serviciului militar ori ca urmare a unor accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament exceptional, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor, respectiv urmasilor acestora, li se acorda despagubiri si pensie.
(2) Cuantumul despagubirilor prevazute la alin. (1) se stabileste prin hotarare a Guvernului.
(3) In cazul in care nu exista urmasi, daca cel decedat era singurul sustinator al parintilor sai, acestia vor beneficia de jumatate din cuantumul despagubirilor stabilit potrivit prevederilor alin. (2).
(4) Cuantumul pensiei de invaliditate, respectiv a pensiei de urmas, acordate in conditiile alin. (1), este egal cu solda lunara avuta la data respectiva si se actualizeaza conform legii, corespunzator soldei cadrelor militare in activitate.
(5) In cazul in care nu exista urmasi, daca cel decedat era singurul sustinator al parintilor sai, acestia vor beneficia de jumatate din pensia de urmas stabilita potrivit prevederilor alin. (4).
(6) Cadrele militare in rezerva sau in retragere, precum si urmasii cadrelor militare in activitate care beneficiaza de pensie acordata in conditiile alin. (1), pot opta pentru pensia din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
Art. 109. - Cadrele militare in activitate pot fi detasate pentru a executa misiuni in afara Ministerului Apararii Nationale, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
Art. 110. - In sensul prevederilor prezentei legi, familia cadrelor militare cuprinde sotul sau sotia, copiii si parintii aflati in intretinerea legala a acestora.
Art. 111. - Prezenta lege intra in vigoare dupa 3 luni de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei. La aceeasi data, Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga, in partile ce privesc Ministerul Apararii Nationale.