luni, 6 august 2012

Băsescu, listele şi şmenul CCR

Văd că cetăţeanul turmentat Băsescu nu se lasă convins uşor şi ne puse şi azi  să tot citim, guvernanţi şi cetăţeni, prevederile legale privitoare la înscrierea cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate în listele electorale permanente, mai ales că acum are la îndemână şi porcăria făcută de CCR - apropo, niciun parchetar băsist nu cercetează modul în care CCR îşi modifică hotărârea publicată deja în Monitorul Oficial? -, care ne bagă pe sub mână, ca erată, acest alineat: 
În speţă, însă, sunt aplicabile dispoziţiile legale ale art.2 alin.1 lit.c) din Legea nr.370/2004 privind alegerea preşedintelui  şi ale art.17 din Legea nr.3/2000 privind referendumul.(*) 

(*)Acest paragraf a fost introdus după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea I, omisiunea datorându-se unei erori materiale.(http://www.ccr.ro/deciziitotal/pdf/ro/2012/H0003_12.pdf) 

Păi ia să vedem atunci, încă o dată, ce prevăd legile invocate de Băsescu:


Text actualizat de AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
Lege nr. 3/2000
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare


CAP. 4
Dispoziţii comune cu privire la desfăşurarea referendumului

Art. 17 - (1) Operaţiunile pentru desfăşurarea referendumului au loc în circumscripţiile electorale şi la secţiile de votare, organizate potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza copiilor de pe listele electorale permanente şi a celorlalte liste electorale prevăzute de lege, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 151
(2) Reactualizarea listelor electorale permanente se face de către primari, potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992*), respectiv ale Legii nr. 70/1991**), republicată, cu modificările ulterioare, în termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului.
*) Legea nr. 68/1992 a fost abrogată. A se vedea Legea nr. 35/2008.
**) Legea nr. 70/1991, republicată, a fost abrogată. A se vedea Legea nr. 67/2004.Text actualizat de AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Lege nr. 35/2008
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare


TITLUL I
Alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
CAP. 1
Dispoziţii generale

Art. 3 
(3) Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate îşi exercită dreptul de vot în condiţiile prevăzute de prezentul titlu.Art. 8 - (1) Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul, potrivit delimitării făcute conform art. 18.
(2) Cetăţenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, îşi exercită dreptul de vot la una dintre secţiile de votare din acea ţară în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, în condiţiile prezentului titlu.
(3) Personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare îşi exercită dreptul de vot la secţia de votare constituită pe lângă misiunea diplomatică sau oficiul consular la care îşi desfăşoară activitatea. Acesta va fi înscris în lista electorală suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi va putea vota pe baza paşaportului diplomatic sau a paşaportului de serviciu.CAP. 3
Secţiile de votare şi birourile electorale ale secţiilor de votare

Art. 18 - (1) Pentru organizarea alegerii Camerei Deputaţilor şi a Senatului se înfiinţează Registrul secţiilor de votare, administrat de către Autoritatea Electorală Permanentă, cuprinzând delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare de pe teritoriul României.
(2) Delimitarea secţiilor de votare se stabileşte în termen de 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor componente, împreună cu prefecţii şi cu structurile teritoriale ale Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, fără ca acestea să depăşească limitele colegiilor uninominale pentru Camera Deputaţilor.
(3) Numerotarea secţiilor de votare se stabileşte de către prefect, în termenul prevăzut la alin. (2), la nivelul fiecărei circumscripţii electorale, începând cu localitatea reşedinţă de judeţ şi continuând cu cele din municipii, oraşe şi comune, în ordinea alfabetică a acestora; în municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută de lege. Numerotarea secţiilor de votare din străinătate se stabileşte de către ministrul afacerilor externe, prin ordin, în termenul prevăzut la alin. (2).
(4) Prefecţii comunică Autorităţii Electorale Permanente, pentru înregistrarea în Registrul secţiilor de votare, delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare de la nivelul circumscripţiei electorale.
(5) Secţiile de votare rămân fixe, cu excepţia modificărilor ce necesită actualizarea. Modificările de orice natură, inclusiv cele intervenite în structura unităţilor administrativ-teritoriale sau în planul urbanistic al localităţilor, se comunică de prefecţi de îndată Autorităţii Electorale Permanente.
(6) Secţiile de votare se organizează după cum urmează:
a) în localităţile cu o populaţie de peste 1.500 de locuitori, câte o secţie de votare la 1.000 - 2.000 de locuitori;
b) în localităţile cu o populaţie sub 1.500 locuitori, o singură secţie de votare;
c) se pot organiza secţii de votare şi în satele sau grupele de sate cu o populaţie de până la 1.000 de locuitori, situate la o distanţă mai mare de 3
km faţă de sediul secţiei de votare din reşedinţa comunei, oraşului sau municipiului.
(7) Primarii şi secretarii comunelor, oraşelor sau municipiilor, precum şi Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor vor asigura toate datele, informaţiile şi sprijinul necesar pentru îndeplinirea de către prefecţi a obligaţiilor prevăzute la alin. (5).
(8) Pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, Ministerul Afacerilor Externe organizează una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care au domiciliul sau reşedinţa în afara ţării. În afara acestor secţii de votare pot fi organizate, cu acordul guvernului din ţara respectivă, secţii de votare şi în alte localităţi decât cele în care îşi au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare. Alegătorii care au domiciliul sau reşedinţa într-un alt stat decât România îşi exercită dreptul de vot la una dintre secţiile de votare din acea ţară în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, constituite în condiţiile prezentului titlu. Reşedinţa în străinătate se dovedeşte cu orice document eliberat de autorităţile străine.
(9) Localităţile în care se organizează secţii de votare în străinătate se stabilesc pe baza evidenţelor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.
(10) Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa într-un stat în care nu există misiuni diplomatice sau oficii consulare ale României şi nu este posibilă organizarea unei secţii de votare îşi pot exprima dreptul la vot în oricare dintre secţiile de votare organizate în statele care fac parte din acelaşi colegiu uninominal.SECŢIUNEA a 2-a
Listele electorale
Art. 25 - Listele electorale cuprind cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral. Ele sunt permanente sau suplimentare.
Art. 26 - (1) Listele electorale permanente pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale de pe teritoriul naţional se întocmesc de către primarul comunei, oraşului sau municipiului ori al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul electoral şi comunicate primarului de către biroul teritorial al Autorităţii Electorale Permanente care funcţionează la nivelul judeţului pe teritoriul căruia se află localitatea.
(2) Listele electorale permanente se întocmesc pe localităţi şi cuprind pe toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care ele au fost întocmite.
(3) Listele electorale permanente se întocmesc la comune, pe sate şi, după caz, străzi, iar la oraşe, municipii şi subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe străzi şi, după caz, blocuri.
(4) Listele electorale permanente vor cuprinde, în ordinea numărului imobilelor în care locuiesc alegătorii, numele şi prenumele, domiciliul acestora, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, seria şi numărul cărţii de alegător, numărul circumscripţiei electorale pentru fiecare tip de scrutin, sau, după caz, al colegiului uninominal şi numărul secţiei de votare.
(5) Listele electorale permanente se întocmesc în 3 exemplare oficiale, se semnează de primar şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi se
păstrează în 3 registre speciale cu file detaşabile, din care unul de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, unul de judecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care au fost întocmite şi unul de Autoritatea Electorală Permanentă.
(6) Listele electorale se întocmesc şi se pun la dispoziţia alegătorilor spre consultare până cel târziu cu 45 de zile înaintea zilei alegerilor.
(7) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale. Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din liste se fac la primarul localităţii, acesta fiind obligat să se pronunţe, prin dispoziţie, în cel mult 3 zile de la înregistrare.
(8) Contestaţiile împotriva dispoziţiilor date se depun în termen de 5 zile de la comunicare şi se soluţionează, în cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul.
(9) Primarul este obligat să comunice judecătoriei şi Autorităţii Electorale Permanente orice modificare în listele electorale.
(10) *** Abrogat
(11) Modificările intervenite după trimiterea copiilor de pe listele electorale permanente se comunică judecătoriei şi biroului electoral al secţiei de votare în termen de 24 de ore.

Art. 27 - (1) Listele electorale suplimentare se întocmesc în cazurile prevăzute de prezentul titlu şi vor cuprinde elementele prevăzute la art. 26 alin. (4). Listele se semnează de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde au fost întocmite.
(2) În lista electorală suplimentară vor fi trecute, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, persoanele care se prezintă la vot şi fac dovada că domiciliază pe raza secţiei de votare respective, însă au fost omise din copia de pe lista electorală permanentă, persoanele care votează conform prevederilor art. 8 alin. (4), cetăţenii români din străinătate care fac dovada cu paşaportul cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate că domiciliază într-o ţară din colegiul uninominal respectiv, cetăţenii români care arată că au reşedinţa într-o ţară din colegiul uninominal respectiv prin prezentarea paşaportului simplu sau, în cazul statelor membre ale Uniunii Europene, şi a cărţii de identitate, însoţite de documentul emis de autorităţile străine care dovedeşte reşedinţa în străinătate, precum şi persoanele care votează conform dispoziţiilor art. 8 alin. (3). Persoanele respective pot vota numai în baza actului de identitate şi a cărţii de alegător.
(3) Întâmpinările formulate cu privire la listele suplimentare se soluţionează de către biroul electoral al secţiei de votare, prin decizie.

Cetăţene Băsescu, mai clar de aşa nu se poate, zic eu! Scrie negru pe alb că listele electorale permanente pentru referendumul naţional se întocmesc şi actualizează conform Legii 35/2008, adică fără cetăţenii români cu domiciliul în străinătate! Şi nici şmenul făcută împreună cu CCR nu ţine! Eu am impresia că confunzi listele electorale permanente cu Registrul electoral (Legea 35/2008 art. 2:
31. registrul electoral - o bază de date centralizată în care sunt înscrişi toţi cetăţenii români, inclusiv cei cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care au împlinit vârsta de 18 ani, cu drept de vot; 
SECŢIUNEA 1
Registrul electoral
Art. 22 - (1) Registrul electoral reprezintă o bază de date centralizată în care sunt înscrişi toţi cetăţenii români, inclusiv cei cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care au împlinit vârsta de 18 ani, cu drept de vot. Înregistrarea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate se va face pe baza evidenţei existente la Direcţia generală de paşapoarte din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, utilizată la eliberarea paşapoartelor cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate, precum şi a datelor deţinute de Ministerul Afacerilor Externe.)

Cum bat unii câmpii despre actualizarea listelor electorale permanente

De câteva zile, nea Băsescu (că tot e la modă zilele astea apelativul nea sau țața), în disperare de cauză, bate câmpii în legătură cu listele electorale permanente și modul de actualizare a acestora, prezentându-ne doar ce-i convine lui din prevederile legale în domeniu. Că nu are dreptate, o știe orice cetățean care a avut de-a face cu alegerile din România și care a avut răbdare să se aplece de fiecare dată cu seriozitate asupra tuturor prevederilor legale în domeniu. Și ca să n-o lungesc prea mult, uite că până și CCR îi dă peste bot, trimițându-l să citească prevederile Legii 35/2008, cu modificările și completările ulterioare, că poate așa se dumirește și respectivul cetățean cam cum se actualizează listele electorale permanente în privința cetățenilor români cu domiciliul în străinătate (vezi aici Hotărârea nr. 3 din 02 august 2012 a CCR).
Pe de altă parte, nu pot să nu remarc că sunt și unele persoane din USL, cu funcții importante, care îi pot da apă la moară demagogului Băsescu, prezentând eronat unele prevederi ale documentelor emise de BEC pentru referendumul din 29.07.2012. Mă refer îndeosebi la dl. primar Pendiuc de la Pitești, care timp de 3 zile a tot spus pe la TV că prin Circulara nr. 118/23.07.2012 emisă de BEC li s-a interzis primarilor să mai actualizeze listele electorale permanente. Alo, domnule primar, BEC nu v-a interzis niciodată așa ceva, ceea ce este scris în respectiva circulară se referă la modul în care se vor completa procesele-verbale cu rezultatele votării, precizând expres că radierile, completările și modificările nu se iau în calcul, indiferent de cine au fost făcute, în sensul că în procesul-verbal se va trece numărul de persoane așa cum este numerotată lista, chiar dacă radierile sau completările - certificate cu ștampilă și semnătură - se referă la persoane decedate! Dumneavoastră și toți primarii aveați obligația să actualizați listele electorale permanente conform prevederilor Legii 35/2008, care completează în acest sens prevederile Legii 3/2000 privind referendumul, cel târziu până în 10 iulie 2012, urmând ca apoi să soluționați și sesizările persoanelor interesate cu privire la omisiuni și nereguli din listă până în data de 27 iulie 2012, când trebuia să predați președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare listele electorale permanente actualizate! Dacă n-ați procedat astfel, chiar că sunteți pasibili , din partea procurorilor băsiști, de aplicarea de sancțiunea contravențională prevăzută de lege pentru neactualizarea listelor!

Oprea a efectuat în 2011 şi 2012 835 de avansări şi înaintări în grad ilegale

Oprea a efectuat în 2011 şi 2012 835 de avansări şi înaintări în grad ilegale
MApN a publicat, după cum a promis, listele cu avansările şi înaintările în grad ilegale efectuate de  fostul ministru Oprea în anii 2011 şi 2012.
Abuzul acestuia este astfel probat public.
Urmează ca noul ministru să dispună măsurile ce se impun. Deja, numitului Turcescu Robert (jurnalist la postul TV B1TV), i-a fost retras gradul de colonel.
Potrivit comunicatului MApN, Comisia  cu atribuţii în verificarea modului de acordare a gradelor şi înaintare în grad a militarilor în rezervă, în perioada 2010-2012, a finalizat verificarea acordării gradelor militare în anul 2012, respectiv 2011, rezultatele fiind următoarele:
În cursul anului 2012 au fost 205 cazuri de avansări sau acordări de grade în rezervă, din care:
- 19 situaţii de acordare de grade în rezervă, din care 16 nu îndeplinesc condiţiile legale, reprezentând 84,2% din total;
- 186 de situaţii de înaintări în grad în rezervă, din care 77 nu îndeplinesc condiţiile legale, reprezentând 41,4% din total.
În cursul anului 2011 au fost 1.257 de cazuri de avansări sau acordări de grade în rezervă, din care:
- 534 de situaţii de acordare de grade în rezervă, din care 426 nu îndeplinesc condiţiile legale, reprezentând 79,7% din total;
- 723 de situaţii de înaintări în grad în rezervă, din care 316 nu îndeplinesc condiţiile legale, reprezentând 43,7% din total.
În toate situaţiile a fost constatată nerespectarea condiţiilor prevăzute în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în “Normele privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 105/2002.
Ministrul apărării naţionale a dispus ca perioada de verificare a gradelor să fie extinsă până în anul 1990.
Situaţia nominală a persoanelor în cazul cărora s-au constat nereguli a fost înaintată, de către comisie, ministrului apărării naţionale, care va dispune, în consecinţă, măsurile care se impun.
sursa: www.mapn.ro
SITUAŢIE ACORDĂRI GRADE ÎN REZERVĂ 2011
SITUAŢIE ÎNAINTĂRI ÎN GRAD ÎN REZERVĂ 2011
TABEL CU PERSOANELE CARE AU FOST ÎNAINTATE ÎN GRAD 2012
TABEL CU PERSOANELE CĂRORA LI S-AU ACORDAT GRADE ÎN REZERVĂ 2012
Sursa:http://militar.infomondo.ro/actualitate/oprea-a-efectuat-in-2011-si-2012-835-de-avansari-si-inaintari-in-grad-ilegale.html